REGULAMIN REJSÓW MORSKICH OK TEAM

§1. WARUNKI WSTĘPNE
Ilekroć w treści „Regulaminu rejsów morskich OK TEAM” mowa jest o:
1. „regulaminie” – należy przez to rozumieć „Regulamin rejsów morskich OK TEAM”
2. „OK TEAM” – należy przez to rozumieć :
Oleksiak Dariusz Górnośląska Agencja Handlowa Claudia
Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice NIP działalności: 6251006440
3. „uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę, która zamierza wziąć udział w rejsie organizowanym przez OK TEAM
4. „rejsie OK TEAM” – należy przez to rozumieć rejs umieszczony w „grafiku rejsów morskich” na stronie internetowej OK TEAM, chyba że zastrzeżono inaczej; rejsy OK TEAM są rejsami szkoleniowo-stażowymi mogącymi obejmować żeglugę w porze nocnej oraz żeglugę w trudnych warunkach
5. „grafiku rejsów morskich” – należy przez to rozumieć plan rejsów na najbliższy sezon, publikowany na stronie internetowej OK TEAM, z zastrzeżeniem § 4 i § 6 punkt 1 niniejszego regulaminu

§ 2. WARUNKI ZGŁOSZENIA NA REJS I PŁATNOŚCI

1. Przed zgłoszeniem na rejs uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz informacjami dotyczącymi rejsów morskich zamieszczonymi na stronie internetowej OK TEAM. W przypadku wynikłych z powyższego ewentualnych wątpliwości, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się do OK TEAM o udzielenie stosownych wyjaśnień.
2. Osoba małoletnia może brać udział w rejsie wyłącznie za zgodą prowadzącego rejs kapitana.
3. Po zgłoszeniu udziału w rejsie (poprzez formularz na stronie www.okteam, e-mail, telefonicznie, messenger FB) OK TEAM wstępnie rezerwuje miejsce na jachcie o czym powiadamia poprzez email lub telefonicznie.
4. Warunkiem wpisania na listę uczestników rejsu jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie „Regulaminu OK TEAM rejsów morskich” oraz wpłacenie pierwszej raty w wysokości 50% ceny rejsu. W przypadku osób zgłaszających się na rejs zastępczy na podstawie § 7 warunkiem wpisu na listę uczestników jest wpłata kaucji (zaliczki) wynikającej z § 2 punkt 9 na konto OK TEAM w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
5. Fakt dokonania wpłaty pierwszej raty na rejs jest dla OK TEAM równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem rejsów morskich OK TEAM i go zaakceptował.
6. Nieotrzymanie przez OK TEAM wpłaty pierwszej raty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na rejs będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rejsie.
7. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na 5 tygodni przed rozpoczęciem rejsu. Nieuiszczenie opłat w tych terminach traktowane jest jako odstąpienie od uczestnictwa w rejsie.
8. W przypadku zgłoszenia na rejs w terminie krótszym niż 5 tygodni przed rozpoczęciem rejsu, uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na rejs.
9. Przed wejściem na jacht uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia na konto OK TEAM lub Kapitanowi kaucji (zwrotnej po zakończeniu rejsu) w wysokości 200 euro za osobę. Kaucja jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to uszkodzenia drobne np.: zatkane WC, zgubienie części wyposażenia itp.). W przypadku rażącego niedbalstwa lub lekkomyślnego, umyślnego uszkodzenia mienia, OK TEAM ma prawo dochodzić od uczestnika odszkodowania wyższego niż wpłacona kaucja.
10. Opłata za rejs nie zawiera kosztów paliwa, gazu, słodkiej wody na jachcie, opłat portowych, celnych, zezwoleń na żeglowanie po terenie parków narodowych, opłat za korzystanie z kanałów, opłat za używanie boi cumowniczych i wyżywienia. Powyższe koszty opłacane są ze wspólnej kasy tworzonej przed rozpoczęciem rejsu.
11. Uczestnik oświadcza, iż potrafi pływać, zaś stan jego zdrowia nie stanowi przeszkody dla udziału w rejsie.

§ 3. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W REJSIE

1.Uczestnik może odstąpić od udziału w rejsie. Za datę odstąpienia przyjmuje się:
a) dzień wpływu do OK TEAM oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną,
b) dzień nie wykonania przez uczestnika czynności określonych „Warunkami” we wskazanych terminach.

2. W przypadku odstąpienia uczestnika od udziału w rejsie z przyczyn nie leżących po stronie OK TEAM uczestnikowi przysługuje:
– w terminie powyżej 120 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 100% wpłaty,
– w terminie 60 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 40% wpłaty,
– w terminie 50 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 20% wpłaty,
– w terminie 40 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 10% wpłaty.


3. W przypadku wskazania osoby trzeciej, wstępującej w miejsce rezygnującego uczestnika, ograniczeń wynikających z § 3 ust. 2 nie stosuje się.

§ 4. ODWOŁANIE REJSU PRZEZ OK TEAM

1. OK TEAM zastrzega sobie prawo odwołania rejsu najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, choroba, uszkodzenie jachtu itp.).
2. W przypadku odwołania rejsu przez OK TEAM, uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz dokumentu podróży (paszport, wiza), jeśli jest wymagany w państwach odwiedzanych.
2. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania uczestnik obowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań Kapitana dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie, a w szczególności nie spożywania alkoholu na pokładzie jachtu bez zgody Kapitana oraz nie stosowania środków odurzających.
3. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnienie wacht zgodnie z grafikiem, udział w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywanie posiłków, utrzymanie porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udział w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itd.) w zakresie ustalonym z Kapitanem jachtu.
6. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku rejsu zagrażającego interesom innych członków załogi lub zasadom bezpieczeństwa, Kapitan może bez konsekwencji finansowej z tego tytułu wyokrętować go w najbliższym porcie lub na najbliższym kotwicowisku. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.
7. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§ 6. PRZEBIEG REJSU

1. OK TEAM nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu z przyczyn od niego niezależnych (np.: działanie siły wyższej, awaria jachtu lub wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.). Zastrzega sobie prawo zmiany portów zaokrętowania i wyokrętowania, trasy rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych portów wynikających z zaistniałych warunków pogodowych, ze względu na bezpieczeństwo załogi i jachtu oraz innych przyczyn niezależnych od OK TEAM. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, OK TEAM nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania, noclegów i innych wynikłych stąd opłat.
2. OK TEAM nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu itp.
3. OK TEAM nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania rejsu następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od OK TEAM. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do OK TEAM.
4. OK TEAM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez niego na jachcie lub zniszczone w trakcie rejsu.
5. Za szkody powstałe na jachcie z przyczyny uczestnika odpowiedzialność ponosi uczestnik. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody w czasie trwania rejsu, a w razie niemożności – niezwłocznie po jego zakończeniu. W przypadku poniesienia z tego tytułu strat OK TEAM może domagać się od uczestnika zwrotu kosztów usunięcia szkody.

§ 7. REKLAMACJE

1. OK TEAM przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia rejsu. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja.
2. OK TEAM ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.